AHLI JAWATANKUASA
-Ketua Biro
VISI
  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untukmenjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Agen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaumbumiputera.
MISI
  1. Menyatupadukan ahli dari semua kaum bumiputera melalui program-program anjuranBUMITRA MALAYSIA
  2. Menjadikan BUMITRA MALAYSIA sebuah Persatuan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa
  3. Memperbanyakkan ‘networking’ dengan Persatuan Pelancongan dari luar negara
  4. Bekerjasama dengan agensi kerajaan khasnya KPL/TM dalam mempromosikan pelancongan.